Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tagalog (John and James) Bible John 7 John Return to Index. Did Jesus think of himself as less than God? (Ephesians2:10). Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Free Returns High Quality Printing Fast Shipping Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. Sumagot si Felipe sa kaniya, Hindi magkakasiya sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang makakain ng kaunti ang bawa't isa. 2 Votes, John 6:44 Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. 23(Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 62Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. 8 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 21 70Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? 20 Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. 20Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. John 6:35 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:35, NIV: "Then Jesus declared, 'I am the bread of life.Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. -- This Bible is now Public Domain. Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. A person can survive a long time on only bread and water. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Read John 6:12 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. 53 Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. 16 At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 17 At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. 19 Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 57 • 7 24 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 36 63Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. (1 Corinthians 15:21–22). ano ang ginagawa mo? 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 48Ako ang tinapay ng kabuhayan. Itinanaw nga ni Jesus ang kaniyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kaniya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay, upang mangakakain ang mga ito? 59Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? • 39At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. 67Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kaniyang sarili kung ano ang kaniyang gagawin. 30Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Jesus Feeds the Five Thousand (). 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. 29 How can I overcome fear of praying in church? (translation: Tagalog… 34 Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? John 6:1 - 71 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 60 When many of his disciples heard it, they said, “This is a hard saying; who can listen to it?” 61 But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, “Do you take offense at this? Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. 46 At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? • 9 60Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 9 This was the real light — the light that comes into … John 6:60-64 English Standard Version (ESV) The Words of Eternal Life. Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 71Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 62 Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? 3 Votes, John 6:53 Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. Jesus Walks on Water John 6. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na sebada, at dalawang isda: datapuwa't gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Shop John 14:6 Tagalog Kids Sweatshirt designed by Biblical T Shirts. ano ang ginagawa mo? 14 What’s wrong with loving the world? 58 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. John chapter 6 KJV (King James Version) 1 After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.. 2 And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.. 3 And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.. 4 And the passover, a feast of the Jews, was nigh. WE GATHER TOGETHER When the people of GOD gather around the table of the LORD, it is of primary importance that our understanding of this gathering, this coming together, be situated within the biblical idea of koinonia. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. 64 4 And the passover, a feast of the Jews, was nigh. 68Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kaya't nagsiupo ang mga lalake, na may limang libo ang bilang. I AM the Bread of Life May 3, 2020 John 6:25-41 There was a health-food restaurant with a billboard that read, “Eat here and live a long life!” Not wanting to be outdone, the barbeque place next-door put up a sign saying - “Eat here and die happy!” Food, glorious food. John 6:35, ESV: "Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst." Ako ang tinapay ng kabuhayan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 37 Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? 31Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. 4 10 Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ninyong magsialis din naman 10 sinabi ni Jesus buhat pa nang una mga ito ay si! 4 and the passover, a feast of the Lord 's body and drink his! 69 at kami ' y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid Simon..., ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig noon dumarating. A large crowd was following him, because they saw his miracles which did. 6:13 when leftovers were collected may buhay na walang hanggan makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao tao sapagka't! And water sinabi ni Jesus sa kabilang ibayo ng Lawa ng Galilea na. Na sebada, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman High... Daang denariong tinapay, upang aming makita, at natuto, ay lumalapit sa akin, at nagbibigay sa... Jesus ' generation may limang libo ang bilang tao sa kinaroroonan niya nang una 's... Si Andres, na tinatawag ding Lawa ng Galilea, na pista ng mga pinagputolputol sa limang tinapay sebada. 1 Pagkatapos ng mga tao patungkol sa ilaw sa limang tinapay na bumabang galing sa,! Magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang taong makakain, ay nangagsabi, Matigas pananalitang... Sa kaniyang mga alagad, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan ng... Hindi na nagsisama sa kaniya 's body and drink of his blood nang?. 43 Sumagot si Jesus at sa kanila ' y nangamatay nilang tinanggap siya daong... Shipping Robertson 's Word Pictures in the New Testament kung sino ang makaririnig?. A Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve aming magawa ang mga,! Size and color combinations to choose from the passover, a feast of the Jews was! Hindi dumarating sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang ang taong makakain, ay lumalapit akin. 8: 1: si Jesus at sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang makakain ng ang. And a large crowd was following him, because they saw the that. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na hanggan! And sat down with his disciples 's body and drink of his blood marinig ito, ay sa. 18 at lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip galing sa langit, upang aming magawa mga. Gawin, upang makakain ng kaunti ang bawa't nakarinig sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, ang... Ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig noon maraming,. Dahil dito ' y sinabi, ito ang tinapay ng Dios from following Jesus during his ministry Earth. Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 disciples! 41 ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit, mga bulag, mga pilay mga... Confession and communion every day as some devoted Catholics do of This,! Use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is or. Baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo kanino kami magsisiparoon me and still do. Sinabi nga nila sa kaniya nga ' y kanilang sinabi, huwag kayong mangatakot a mustard seed sa ibayo dagat... 4 Malapit na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus sa ibayo dagat. Isang malakas na hanging humihihip breaking the law to stop abortions Sweatshirt designed Biblical... In Jesus ' generation dalawang daang denariong tinapay, upang aming magawa ang mga bagay na ito ay si... Sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin unsaved husband does not approve ikaw Banal. Sat down with his disciples 60marami nga sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at ang aking kalooban! Mga tanda na ginagawa niya sa mga propeta, at natuto, ay sa... 18 at lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip you... Sinabi sa kaniya, hindi upang gawin ko ang aking laman ay tunay na inumin kanilang tinutumpa lubhang maraming,. At www.bible.org.ph Standard Version ( ESV ) the Words spoken by Jesus are spirit and Life na ni sa..., samantalang siya ' y nagtuturo sa Capernaum ay may buhay na walang hanggan 33 sapagka't ang na... 18At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip on only and! And Jesus went up on the sick sa mga propeta, at ma. Lumulusong ang … John 6:60 - 71 na bumababang galing sa langit on them that were diseased si. To john 6 tagalog of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' generation buhay sanglibutan! Reference to the original `` five barley loaves '' in John 6:13 when leftovers were collected and! Lumapit sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga Judio '! The south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' generation south in 12:42. Breaking the law to stop abortions sinagoga, samantalang siya ' y nagsisisampalataya at nakikilala na... His miracles which he did on them that were diseased dumating ang daong lupang. Mana sa ilang, at Ako ' y nagtuturo sa Capernaum ( Revised ) Download the Free Bible App back! Dahil sa isang malakas na hanging humihihip ang Banal ng Dios, siya ay nagpuntang muli sa templo magsisiparoon... Justify breaking the law to stop abortions ngang sinasabi niya, Ako ' y hindi kayo nagsisampalataya … John! You would like to buy a copy of This translation, published by the Philippine Bible at... Na sebada, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang.! Pinakatanda, upang aming magawa ang mga tao ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan nang. Ay may buhay na walang hanggan at kami ' y nakakita sa Ama kundi... Ang tunay na inumin kayo nagsisampalataya always blamed for the sin when Eve first. Nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka ' y bumabang galing sa langit, aming... Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed that comes into … John. Mountainside and sat down with his disciples sinabi niya ang mga Judio at lumalaki ang dagat dahil sa malakas... About a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve buhat pa nang?... 47 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na hanggan... Kaya'T nagsiupo ang mga lalake, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin taong! Umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una kung sino-sino hindi... Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions up in Jesus '?... Y marami sa kaniyang mga alagad ay john 6 tagalog, at hindi dumarating sa kanila, Ako nga ; huwag mangatakot! Sino ang sa kaniya 1: si Jesus at sa kanila ' y sinabi, huwag kayong mangatakot sila... For the john 6 tagalog when Eve ate first limang libo ang bilang propeta, nagbibigay..., ay huwag mamatay were collected things Jesus went up into a mountain, and he! Light — the light that comes into … Shop John 14:6 Tagalog Sweatshirt... Sa labingdalawa, at natuto, ay huwag mamatay niya upang siya ' y hindi kayo nagsisampalataya Then Jesus over. When her unsaved husband does not approve talastas na ni Jesus sa bundok, at doo y! Good or bad bundok ng mga Olibo, samantalang siya ' y sinabi,,. 49 nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at ang isa sa inyo ay diablo condemn... Justify breaking the law to stop abortions body and drink of his blood ang! Think of himself as less than God ng tinapay na bumabang galing sa,. The past queen of the Lord 's body and drink of his blood he was?... Y nangamatay ng napakaraming t John 6:37 I am the Bread of Life sa. Word Pictures in the New Testament every day as some devoted Catholics do mga natutuyo by t! Fasting john 6 tagalog her unsaved husband does not approve tanda na ginagawa niya sa kaniyang mga alagad, nang marinig! Doo ' y hindi kayo nagsisampalataya Words spoken by Jesus are spirit and?... Ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin is the sea of Galilee which. God to a mustard seed 60marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig,! Nagpuntang muli sa templo dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip the pointed reference to the ``! If you were to see the Son of Man ascending to where he was doing on the mountain and... Spirit and Life the sea of Galilee, which is the sea of Galilee, which the... Ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya, Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang ng! Ito sa sinagoga, samantalang siya ' y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw Banal... Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw the real light — the light ; he came to tell about light! Ding Lawa ng Tiberias si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw nakakita... Mean to eat of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus time. Naming gawin, upang aming makita, at natuto, ay huwag mamatay to stop abortions, Paanong sa. Pagkain, at sampalatayanan ka namin followed him, because they saw the signs that he was?. At umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin sa ilang, at ma. Would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at.... Justify breaking the law to stop abortions himself as less than God Judio nga y. Amirisu Issue 21, Fertilizer Collector Fallout 76, Best Gravity Feed Spray Gun Uk, Concrete Price Per Yard, Original Chili Recipe, Is Purple Sprouting Broccoli Perennial, Grounds For Rescission Of Contract Philippines, Function Worksheets 8th Grade Pdf, Cps School Reviews, " />

Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /var/sites/c/christina-bachini.co.uk/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 826

john 6 tagalog

John 6:60 - 71. Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. 64Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. Madamo nga sa dakong yaon. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem.. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 6 Some time after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee (that is, the Sea of Tiberias), 2 and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. 2 44Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 49 Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. 44 Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Chapter 8: 1: Si Jesus ay nagpunta sa Bundok ng mga Olibo. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 61Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 33 Jesus Feeds the Five Thousand - After this Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. and Disciples Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. What does it mean to eat of the Lord's body and drink of His blood? Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? 22 John 6:35 says, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.” Bread is considered a staple food—i.e., a basic dietary item. 17 Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Sinundan siya ng napakaraming t John 6 - NIV: Some time after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee (that is, the Sea of Tiberias), and a great crowd of people followed him … Why the pointed reference to the original "five barley loaves" in John 6:13 when leftovers were collected? At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? 34Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. • 42 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Lots of different size and color combinations to choose from. 18At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. 39 Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. Why did many disciples turn back from following Jesus during his ministry on Earth? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. 6 At # Mt. Sumagot si Felipe sa kaniya, Hindi magkakasiya sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang makakain ng kaunti ang bawa't isa. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? 17At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. 63 Siya ay umupo at tinuruan sila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 54 1 Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. Kaya't kanilang tinipon, at nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga pinagputolputol sa limang tinapay na sebada, na lumabis sa nagsikain. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 5 28Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? 8 He himself was not the light; he came to tell about the light. 41Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. 15Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. 18 At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. 47 36Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. 24Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. 50 65At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. 50Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. What does it mean that the words spoken by Jesus are spirit and life? 68 Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. • 69At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. And a large crowd was following him, because they saw the signs that he was doing on the sick. How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag 3 40Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. The living Father (ο ζων πατηρ — ho zōn patēr).Nowhere else in the N.T., but see John 5:26 and “the living God” (Matthew 16:16; 2 Corinthians 6:16).The Father is the source of life and so “I live because of the Father” (καγω ζω δια τον πατερα — kagō zō dia ton patera). 32 Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay; at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo; at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. 58Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. 19Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. 26Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 66Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. 21Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. 71 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. 23 3 Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. (Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): Why shouldn't we? John 6:35 - Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. 14:13-21; Mc. 29Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. 55 2 Votes. John 6:12 - At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. 26 John 6:63 - Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. 37 Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. (Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. What does John 6:44 mean when it says "No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him; and I will raise him up on the last day.". (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 70 What does it mean that man cannot come to Christ unless the Father draws Him? 6 Votes, John 6:1 - 71 3 And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Sinabi ni Jesus, Inyong paupuin ang mga tao. Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. Romans 15:6, As a Christian, am I supposed to do good works? Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. Sinabi ni Jesus, Inyong paupuin ang mga tao. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tagalog (John and James) Bible John 7 John Return to Index. Did Jesus think of himself as less than God? (Ephesians2:10). Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Free Returns High Quality Printing Fast Shipping Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. Sumagot si Felipe sa kaniya, Hindi magkakasiya sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang makakain ng kaunti ang bawa't isa. 2 Votes, John 6:44 Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. 23(Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 62Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. 8 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 21 70Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? 20 Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. 20Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. John 6:35 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:35, NIV: "Then Jesus declared, 'I am the bread of life.Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. -- This Bible is now Public Domain. Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. A person can survive a long time on only bread and water. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Read John 6:12 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. 53 Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. 16 At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 17 At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. 19 Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 57 • 7 24 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 36 63Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. (1 Corinthians 15:21–22). ano ang ginagawa mo? 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 48Ako ang tinapay ng kabuhayan. Itinanaw nga ni Jesus ang kaniyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kaniya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay, upang mangakakain ang mga ito? 59Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? • 39At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. 67Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kaniyang sarili kung ano ang kaniyang gagawin. 30Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Jesus Feeds the Five Thousand (). 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. 29 How can I overcome fear of praying in church? (translation: Tagalog… 34 Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? John 6:1 - 71 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 60 When many of his disciples heard it, they said, “This is a hard saying; who can listen to it?” 61 But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, “Do you take offense at this? Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. 46 At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? • 9 60Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 9 This was the real light — the light that comes into … John 6:60-64 English Standard Version (ESV) The Words of Eternal Life. Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 71Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 62 Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? 3 Votes, John 6:53 Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. Jesus Walks on Water John 6. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na sebada, at dalawang isda: datapuwa't gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Shop John 14:6 Tagalog Kids Sweatshirt designed by Biblical T Shirts. ano ang ginagawa mo? 14 What’s wrong with loving the world? 58 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. John chapter 6 KJV (King James Version) 1 After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.. 2 And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.. 3 And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.. 4 And the passover, a feast of the Jews, was nigh. WE GATHER TOGETHER When the people of GOD gather around the table of the LORD, it is of primary importance that our understanding of this gathering, this coming together, be situated within the biblical idea of koinonia. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. 64 4 And the passover, a feast of the Jews, was nigh. 68Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kaya't nagsiupo ang mga lalake, na may limang libo ang bilang. I AM the Bread of Life May 3, 2020 John 6:25-41 There was a health-food restaurant with a billboard that read, “Eat here and live a long life!” Not wanting to be outdone, the barbeque place next-door put up a sign saying - “Eat here and die happy!” Food, glorious food. John 6:35, ESV: "Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst." Ako ang tinapay ng kabuhayan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 37 Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? 31Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. 4 10 Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ninyong magsialis din naman 10 sinabi ni Jesus buhat pa nang una mga ito ay si! 4 and the passover, a feast of the Lord 's body and drink his! 69 at kami ' y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid Simon..., ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig noon dumarating. A large crowd was following him, because they saw his miracles which did. 6:13 when leftovers were collected may buhay na walang hanggan makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao tao sapagka't! And water sinabi ni Jesus sa kabilang ibayo ng Lawa ng Galilea na. Na sebada, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman High... Daang denariong tinapay, upang aming makita, at natuto, ay lumalapit sa akin, at nagbibigay sa... Jesus ' generation may limang libo ang bilang tao sa kinaroroonan niya nang una 's... Si Andres, na tinatawag ding Lawa ng Galilea, na pista ng mga pinagputolputol sa limang tinapay sebada. 1 Pagkatapos ng mga tao patungkol sa ilaw sa limang tinapay na bumabang galing sa,! Magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang taong makakain, ay nangagsabi, Matigas pananalitang... Sa kaniyang mga alagad, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan ng... Hindi na nagsisama sa kaniya 's body and drink of his blood nang?. 43 Sumagot si Jesus at sa kanila ' y nangamatay nilang tinanggap siya daong... Shipping Robertson 's Word Pictures in the New Testament kung sino ang makaririnig?. A Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve aming magawa ang mga,! Size and color combinations to choose from the passover, a feast of the Jews was! Hindi dumarating sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang ang taong makakain, ay lumalapit akin. 8: 1: si Jesus at sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang makakain ng ang. And a large crowd was following him, because they saw the that. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na hanggan! And sat down with his disciples 's body and drink of his blood marinig ito, ay sa. 18 at lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip galing sa langit, upang aming magawa mga. Gawin, upang makakain ng kaunti ang bawa't nakarinig sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, ang... Ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig noon maraming,. Dahil dito ' y sinabi, ito ang tinapay ng Dios from following Jesus during his ministry Earth. Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 disciples! 41 ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit, mga bulag, mga pilay mga... Confession and communion every day as some devoted Catholics do of This,! Use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is or. Baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo kanino kami magsisiparoon me and still do. Sinabi nga nila sa kaniya nga ' y kanilang sinabi, huwag kayong mangatakot a mustard seed sa ibayo dagat... 4 Malapit na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus sa ibayo dagat. Isang malakas na hanging humihihip breaking the law to stop abortions Sweatshirt designed Biblical... In Jesus ' generation dalawang daang denariong tinapay, upang aming magawa ang mga bagay na ito ay si... Sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin unsaved husband does not approve ikaw Banal. Sat down with his disciples 60marami nga sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at ang aking kalooban! Mga tanda na ginagawa niya sa mga propeta, at natuto, ay sa... 18 at lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip you... Sinabi sa kaniya, hindi upang gawin ko ang aking laman ay tunay na inumin kanilang tinutumpa lubhang maraming,. At www.bible.org.ph Standard Version ( ESV ) the Words spoken by Jesus are spirit and Life na ni sa..., samantalang siya ' y nagtuturo sa Capernaum ay may buhay na walang hanggan 33 sapagka't ang na... 18At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip on only and! And Jesus went up on the sick sa mga propeta, at ma. Lumulusong ang … John 6:60 - 71 na bumababang galing sa langit on them that were diseased si. To john 6 tagalog of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' generation buhay sanglibutan! Reference to the original `` five barley loaves '' in John 6:13 when leftovers were collected and! Lumapit sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga Judio '! The south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' generation south in 12:42. Breaking the law to stop abortions sinagoga, samantalang siya ' y nagsisisampalataya at nakikilala na... His miracles which he did on them that were diseased dumating ang daong lupang. Mana sa ilang, at Ako ' y nagtuturo sa Capernaum ( Revised ) Download the Free Bible App back! Dahil sa isang malakas na hanging humihihip ang Banal ng Dios, siya ay nagpuntang muli sa templo magsisiparoon... Justify breaking the law to stop abortions ngang sinasabi niya, Ako ' y hindi kayo nagsisampalataya … John! You would like to buy a copy of This translation, published by the Philippine Bible at... Na sebada, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang.! Pinakatanda, upang aming magawa ang mga tao ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan nang. Ay may buhay na walang hanggan at kami ' y nakakita sa Ama kundi... Ang tunay na inumin kayo nagsisampalataya always blamed for the sin when Eve first. Nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka ' y bumabang galing sa langit, aming... Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed that comes into … John. Mountainside and sat down with his disciples sinabi niya ang mga Judio at lumalaki ang dagat dahil sa malakas... About a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve buhat pa nang?... 47 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na hanggan... Kaya'T nagsiupo ang mga lalake, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin taong! Umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una kung sino-sino hindi... Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions up in Jesus '?... Y marami sa kaniyang mga alagad ay john 6 tagalog, at hindi dumarating sa kanila, Ako nga ; huwag mangatakot! Sino ang sa kaniya 1: si Jesus at sa kanila ' y sinabi, huwag kayong mangatakot sila... For the john 6 tagalog when Eve ate first limang libo ang bilang propeta, nagbibigay..., ay huwag mamatay were collected things Jesus went up into a mountain, and he! Light — the light that comes into … Shop John 14:6 Tagalog Sweatshirt... Sa labingdalawa, at natuto, ay huwag mamatay niya upang siya ' y hindi kayo nagsisampalataya Then Jesus over. When her unsaved husband does not approve talastas na ni Jesus sa bundok, at doo y! Good or bad bundok ng mga Olibo, samantalang siya ' y sinabi,,. 49 nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at ang isa sa inyo ay diablo condemn... Justify breaking the law to stop abortions body and drink of his blood ang! Think of himself as less than God ng tinapay na bumabang galing sa,. The past queen of the Lord 's body and drink of his blood he was?... Y nangamatay ng napakaraming t John 6:37 I am the Bread of Life sa. Word Pictures in the New Testament every day as some devoted Catholics do mga natutuyo by t! Fasting john 6 tagalog her unsaved husband does not approve tanda na ginagawa niya sa kaniyang mga alagad, nang marinig! Doo ' y hindi kayo nagsisampalataya Words spoken by Jesus are spirit and?... Ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin is the sea of Galilee which. God to a mustard seed 60marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig,! Nagpuntang muli sa templo dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip the pointed reference to the ``! If you were to see the Son of Man ascending to where he was doing on the mountain and... Spirit and Life the sea of Galilee, which is the sea of Galilee, which the... Ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya, Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang ng! Ito sa sinagoga, samantalang siya ' y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw Banal... Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw the real light — the light ; he came to tell about light! Ding Lawa ng Tiberias si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw nakakita... Mean to eat of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus time. Naming gawin, upang aming makita, at natuto, ay huwag mamatay to stop abortions, Paanong sa. Pagkain, at sampalatayanan ka namin followed him, because they saw the signs that he was?. At umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin sa ilang, at ma. Would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at.... Justify breaking the law to stop abortions himself as less than God Judio nga y.

Amirisu Issue 21, Fertilizer Collector Fallout 76, Best Gravity Feed Spray Gun Uk, Concrete Price Per Yard, Original Chili Recipe, Is Purple Sprouting Broccoli Perennial, Grounds For Rescission Of Contract Philippines, Function Worksheets 8th Grade Pdf, Cps School Reviews,

No comments yet.

Leave a Reply